Azas & Tujuan GERTASI

BAB III

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Gerakan Tani Syarikat Islam berazaskan Dienul Islam.

Pasal 5 

Gerakan Tani Syarikat Islam bertujuan menjalankan Syariat Islam dengan sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya.

BAB IV

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 6

Gerakan Tani Syarikat Islam adalah organisasi Pendidikan Perjuangan dan Massa yang berjuang didalam dunia Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Kelautan ditengah masyarakat Indonesia.

Pasal 7

(1)         Gerakan Tani Syarikat Islam dalam jihadnya mengakui bahwa Gerakan Tani Syarikat Islam merupakan bagian tubuh dari Syarikat Islam dengan Program Azas dan Tandhimnya.

(2)         Gerakan Tani Syarikat Islam tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

BAB XII

Program Perjuangan

Pasal 26

Program Perjuangan Gerakan Tani Syarikat Islam adalah sebagai berikut :

  1. Membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan mengamalkan Jiwa dan semangat Proklamsai 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.
  2.  Membela Syarikat Islam dari segala bencana apapun, serta mempersiapkan diri secara terus-menerus sebagai kader-kader yang berwatak, terlatih dan teruji.
  3. Melawan dan menentang segala anggapan dan faham yang keliru tentang Islam dan ke-Islaman dari pihak manapun juga.
  4. Membebaskan Rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya, dari bahaya kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan komunisme / atheisme  dalam segala bentuk dan corak yang bagaimanapun juga.
  5. Melawan segala adat dan kebudayaan, serta pendidikan lahir bathin yang sifatnya merendahkan derajat kemanusiaan.
  6. Membangun persatuan yang tersusun rapi dalam kalangan masyarakat tani nelayan Islam atas landasan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
  7. Menjaga keselamatan dan perhubungan antara para petani nelayan Islam, golongan/organisasi tani lainnya di seluruh dunia.